عجایب پیرامونمان
 راز زندگی حلزونها
حلزون میتواند ۳ سال بدون اب وغذا زندگی کند به  اینصورت که مکانیزم بدن خود را به گونه ای تنظیم میکند که حداقل مصرف انرژیی را داشته باشد و بهترین راه حل خواب ۳ ساله است. البته حلزونها وقتی این کا را انجام میدهند که خشکسالی شده باشد

|+| نوشته شده توسط سعید کاووسی نیا در شنبه سوم بهمن 1388  |
 
 
بالا